STT Tên tài liệu Cơ quan ban hành Tải về Xem online
1 Chiếu sáng UNEP
2 Thu hồi nhiệt thải
3 Các chính sách tài khóa về nhiên liệu hóa thạch và phát thải khí nhà kính ở Việt Nam UNDP
4 Kỷ yếu các tổ chức và chuyên gia tư vấn sản xuất sạch hơn 2011 CPI
5 Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp NXB Khoa học và kỹ thuật
6 Giáo trình quản lý chất thải nguy hại, 285 trang NXB Xây dựng
7 Các phương pháp và thiết bị quan trắc môi trường nước, 2006, 266 trang Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
8 Các quá trình chế biến trong công nghệ thực phẩm, 146 trang Khoa công nghệ hóa học, Đại học công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
9 Giáo trình hóa học môi trường, PGS.TS Đặng Đình Bạch, 357 trang Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật
10 Giáo trình Kinh tế chất thải, 2006, 345 trang NXB Giáo dục
11 Báo cáo phát triển Việt Nam năm 2011 - Quản lý tài nguyên thiên nhiên Ngân hàng thế giới tại Việt Nam
12 Báo cáo diễn biến môi trường Việt Nam 2003 - Môi trường nước Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ngân hàng thế giới - DANIDA
13 Báo cáo môi trường quốc gia năm 2010 Bộ Tài nguyên và Môi trường
14 Tình hình thực hiện Chiến lược SXSH trong công nghiệp giai đoạn 2009 - 2010 Hợp phần SXSH trong công nghiệp (CPI)
15 Danh sách các đơn vị được giao kế hoạch đánh giá nhanh SXSH năm 2011 CPI