STT Tên tài liệu Cơ quan ban hành Tải về Xem online
1 Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch SDNL TK&HQ giai đoạn 2019-2030 cho các tỉnh, TP trực thuộc TW Bộ Công Thương
2 Tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện "Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến 2020" Bộ Công Thương
3 21 biểu mẫu thuộc quy chế quản lý Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 Bộ Công Thương
4 Tài liệu hướng dẫn lồng ghép Sản xuất sạch hơn và Sử dụng năng lượng hiệu quả UNEP
5 Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành đúc kim loại Hợp phần SXSH trong công nghiệp (CPI)
6 Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành chế biến dừa Hợp phần SXSH trong công nghiệp (CPI)
7 Tài liệu hướng dẫn SXSH cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hợp phần SXSH trong công nghiệp (CPI)
8 Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành chế biến thủy sản Chi cục Bảo vệ môi trường TP. Hồ Chí Minh
9 Tài liệu hướng dẫn SXSH và sử dụng năng lượng hiệu quả Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc
10 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành xi măng Hợp phần SXSH trong công nghiệp
11 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành giấy và bột giấy Hợp phần SXSH trong công nghiệp
12 Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành hoàn tất sản phẩm kim loại Hợp phần SXSH trong công nghiệp
13 Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành sản xuất tấm lợp amiăng - xi măng Hợp phần SXSH trong công nghiệp
14 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành Sản xuất phân bón NPK Hợp phần SXSH trong công nghiệp
15 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành Bia Hợp phần SXSH trong công nghiệp