Ngày 03/02/2023
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Nghiên cứu hiện trạng thu gom, tái chế, môi trường một số làng nghề tái chế chất thải điện tử ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp xử lý, tái chế chất thải

10:17 - 02/02/2023

Bài viết nghiên cứu hiện trạng thu gom, tái chế và môi trường tại một số làng nghề tái chế chất thải điện tử ở Việt Nam. Qua đó, đề xuất một số giải pháp về quản lý, chính sách và nâng cao nhận thức người dân nhằm phát triển bền vững hoạt động tái chế và bảo vệ môi trường làng nghề.

Sản xuất bền vững

Tiêu dùng bền vững

Kinh tế tuần hoàn

Video

Sản xuất giấy: tác động môi trường và giải pháp

Ngành công nghiệp giấy và bột giấy là một trong những ngành phụ trợ quan trọng, nhưng lại là nguyên nhân gây ra các vấn đề chặt, phá rừng. Để hạn chế tác động đến môi trường, cần có giải pháp cụ thể để đưa ngành sản xuất giấy trở thành ngành sản xuất bền vững

<