STT Tên tài liệu Cơ quan ban hành Tải về Xem online
1 Công cụ quản lý nội vi 5S Văn phòng SXSH và SXTDBV
2 SXSH - Kỹ thuật và phương pháp triển khai Văn phòng SXSH và SXTDBV
3 SXSH: Tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận, giảm ô nhiễm môi trường Văn phòng SXSH và SXTDBV
4 Poster thực hiện sản xuất sạch hơn Văn phòng SXSH và SXTDBV
5 Poster Nguyên tắc thực hiện SXSH Văn phòng SXSH và SXTDBV
6 Bản tin Công nghệ xanh số 23 Văn phòng SXSH và SX TDBV
7 Tờ gấp "Các mục tiêu phát triển bền vững ngành Công Thương" Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương
8 Bản tin công nghệ xanh số 22 Văn phòng SXSH và SX TDBV
9 Tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện "Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến 2020" Bộ Công Thương
10 21 biểu mẫu thuộc quy chế quản lý Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 Bộ Công Thương
11 Chiếu sáng UNEP
12 Thu hồi nhiệt thải
13 Tài liệu hướng dẫn lồng ghép Sản xuất sạch hơn và Sử dụng năng lượng hiệu quả UNEP
14 Bản tin công nghệ xanh số 2 Bộ Công Thương
15 Bản tin công nghệ xanh số 1 Bộ Công Thương