STT Tên tài liệu Cơ quan ban hành Tải về Xem online
1 Bản tin công nghệ xanh số 1 Bộ Công Thương
2 Các chính sách tài khóa về nhiên liệu hóa thạch và phát thải khí nhà kính ở Việt Nam UNDP
3 Kỷ yếu các tổ chức và chuyên gia tư vấn sản xuất sạch hơn 2011 CPI
4 Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành đúc kim loại Hợp phần SXSH trong công nghiệp (CPI)
5 Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành chế biến dừa Hợp phần SXSH trong công nghiệp (CPI)
6 Tài liệu hướng dẫn SXSH cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hợp phần SXSH trong công nghiệp (CPI)
7 Bản tin chuyên đề SXSH số 42 Bộ Công Thương
8 Bản tin chuyên đề SXSH số 43 Bộ Công Thương
9 Bản tin chuyên đề SXSH số 44 Bộ Công Thương
10 Bản tin chuyên đề SXSH số 45 Bộ Công Thương
11 Bản tin chuyên đề SXSH số 46 Bộ Công Thương
12 Bản tin chuyên đề SXSH số 47 Bộ Công Thương
13 Bản tin chuyên đề SXSH số 48 Bộ Công Thương
14 Bản tin chuyên đề SXSH số 49 Bộ Công Thương
15 Bản tin chuyên đề SXSH số 50 Bộ Công Thương