STT Tên tài liệu Cơ quan ban hành Tải về Xem online
1 Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành sản xuất tấm lợp amiăng - xi măng Hợp phần SXSH trong công nghiệp
2 Tình hình thực hiện Chiến lược SXSH trong công nghiệp giai đoạn 2009 - 2010 Hợp phần SXSH trong công nghiệp (CPI)
3 Mẫu chương trình tập huấn về SXSH cho cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp (N4) CPSI
4 Tài liệu hỗ trợ giảng viên tập huấn về SXSH (N4) CPSI
5 Tài liệu hướng dẫn giảng viên tập huấn về SXSH (N4) CPSI
6 Giới thiệu về SXSH (N4) CPSI
7 Điển hình áp dụng SXSH (N4) CPSI
8 Tổng quan các bước đánh giá SXSH (N4) CPSI
9 Quản lý nội vi (N4) CPSI
10 SXSH và quản lý chất lượng (N4) CPSI
11 SXSH và doanh nghiệp công nghiệp (N4) CPSI
12 Hội nghị bàn tròn quốc gia lần thứ 5 về Sản xuất và tiêu thụ bền vững Tổng Cục Môi trường và Hợp phần SXSH trong Công nghiệp
13 Mẫu chương trình hội thảo phổ biến SXSH cho lãnh đạo doanh nghiệp (N3) Văn phòng CPSI
14 Tài liệu hỗ trợ tập huấn SXSH (N3) CPSI
15 Tài liệu hướng dẫn giảng viên tập huấn về SXSH (N3) CPSI