Ngày 26/05/2022
Panasonic công bố mục tiêu giảm phát thải CO2 trên toàn cầu vào năm 2050  -  Tiêu chuẩn về nhựa - chìa khóa hướng tới nền kinh tế tuần hoàn  -  Hướng tới trung hòa carbon trong lĩnh vực năng lượng  -  Techmart công nghệ thiết bị sau thu hoạch 2021  -  Bộ Công Thương đẩy mạnh thương mại điện tử cho nông sản  

Kinh tế tuần hoàn

Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 hướng đến nền kinh tế tuần hoàn

16:35 - 10/05/2022

Chương trình đặt mục tiêu thúc đẩy quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên, khuyến khích phát triển các nguồn tài nguyên, sản phẩm thân thiện môi trường, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, tạo việc làm ổn định, thúc đẩy lối sống bền vững và hướng đến phát triển nền kinh tế tuần hoàn.