Ngày 12/08/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Tin hoạt động

Tăng cường vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững

14:32 - 13/04/2022

Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). 

Các mục tiêu phát triển bền vững còn được gọi là mục tiêu toàn cầu, là mục tiêu phổ quát được thiết kế nhằm chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng tất cả mọi người được hưởng hòa bình và thịnh vượng vào năm 2030 ở mỗi quốc gia thành viên Liên hiệp quốc.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trong bối cảnh thế giới và khu vực hiện nay bị ảnh hưởng nhiều bởi biến đổi khí hậu và dịch bệnh, phát triển bền vững là nhu cầu cấp bách và xu thế tất yếu. Đảng và Chính phủ Việt Nam xác định phát triển bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu trong toàn bộ các chính sách phát triển kinh tế - xã hội.  

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định phát triển bền vững là nhu cầu cấp bách và xu thế tất yếu.

Trong quá trình thực hiện các mục tiêu này, Quốc hội đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện các thể chế để phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và môi trường; góp phần tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Quốc hội đã xem xét, phê duyệt phân bổ ngân sách đầu tư và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội qua từng giai đoạn trong đó lồng ghép thực hiện yêu cầu phát triển bền vững; đồng thời tăng cường giám sát thực hiện pháp luật; đẩy mạnh hợp tác quốc tế. 

Vai trò của Quốc hội còn được thể hiện qua việc đại diện cho người dân, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân, tuyên truyền thông tin để người dân nâng cao hiểu biết về các lợi ích của việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, qua đó huy động nguồn lực xã hội và sự tham gia của người dân, giám sát quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Tại Hội nghị “Vai trò của Quốc hội đối với các mục tiêu phát triển bền vững” do Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam phối hợp tổ chức vừa qua, Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Martin Chungong khẳng định các Nghị viện đóng vai trò quan trọng trong thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo công tác giám sát, thúc đẩy sự hành động mạnh của các Chính phủ.

Theo Tổng Thư ký IPU, Nghị viện các nước ở vị thế để đưa ra khuôn khổ chính sách, pháp luật, thông qua ngân sách bảo đảm nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời, vai trò của các nghị sỹ, đại biểu Quốc hội góp phần bảo đảm ưu tiên đúng đắn, gắn kết với các cam kết SDGs cũng như có sự phối hợp chặt chẽ trong  quá trình thực hiện các mục tiêu cụ thể.

Việt Nam thành công giảm tỷ lệ nghèo đa chiều xuống còn 4,8% (mục tiêu SDG số 1) năm 2020.

Về các kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, xếp hạng của chúng ta đã cải thiện lên vị trí 51. Nhiều mục tiêu đã đạt những kết quả nổi bật, tích cực giảm tỷ lệ nghèo đa chiều, từ 9,6% năm 2016 xuống 4,8% năm 2020; nâng chỉ số bao phủ dịch vụ y tế thiết yếu cao hơn mức chung toàn cầu; tăng tỷ lệ hộ có nguồn nước hợp vệ sinh lên 97,4% năm 2020. 

Tuy nhiên, một số mục tiêu vẫn cần thêm nhiều nỗ lực ở cấp quốc gia, nhất là trong bối cảnh nhiều thách thức do đứt gãy chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng. Việc phục hồi phát triển kinh tế - xã hội hậu đại dịch COVID-19 cần bảo đảm bền vững, bao trùm, gắn với các mục tiêu SDGs, trong đó quan tâm đến huy động mạnh mẽ các nguồn lực tài chính, sự tham gia của nhiều bên, cải cách mô hình quản trị…

Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Phạm Thị Hồng Yến cho biết sự tham gia của Quốc hội vào quá trình triển khai thực hiện đã góp phần thúc đẩy nhiều mục tiêu. Trong đó có những mục tiêu đã có kết quả tích cực gồm xóa đói giảm nghèo (mục tiêu số 1), công việc tốt và tăng trưởng kinh tế (mục tiêu số 8); biến đổi khí hậu (mục tiêu số 13).

Trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy thực hiện các mục tiêu, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện vai trò lập pháp của Quốc hội hướng tới hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách nhằm đảm bảo khung pháp lý đầy đủ cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển bền vững quốc gia. 

Bên cạnh đó, Quốc hội cùng với Chính phủ cần tiếp tục nỗ lực và tập trung nguồn lực cho các mục tiêu này; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong đó có sự tham gia, đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. 

Cần nâng cao nhận thức của các đại biểu Quốc hội về các mục tiêu phát triển bền vững; cụ thể hóa hơn nữa các nội dung của bộ công cụ để áp dụng có hiệu quả và khả thi. Đồng thời, tăng cường giám sát, đánh giá việc thực hiện thông qua tổ chức giám sát chuyên đề hoặc lồng ghép trong việc giám sát các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước; tăng cường nhiệm vụ giải trình của các thành viên Chính phủ trước Quốc hội trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. 

Thanh Thanh