Ngày 11/08/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Tin hoạt động

Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh

13:32 - 06/02/2022
Bộ Kế hoạch và đầu tư được giao nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 4/2022. 
Đây là nhiệm vụ quan trọng trong việc vạch ra các bước đi cụ thể của Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; đảm bảo Chiến lược được triển khai hiệu quả, có tính liên ngành, liên vùng. 
Vụ trưởng Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường Lê Việt Anh cho biết Quyết định số 1658/QĐ-TTg đặt ra mục tiêu thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài, hiện thực hóa Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, hệ thống quy hoạch quốc gia, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực.
Cùng với đó là một phương thức quan trọng để thực hiện phát triển bền vững, đóng góp trực tiếp vào giảm phát thải khí nhà kính để hướng tới nền kinh tế trung hòa carbon trong dài hạn; lấy con người làm trung tâm, giúp giảm thiểu tính dễ bị tổn thương của con người trước biến đổi khí hậu.
Bên cạnh đó, khuyến khích lối sống có trách nhiệm của từng cá nhân đối với cộng đồng và xã hội, định hướng thế hệ tương lai về văn hóa sống xanh, hình thành xã hội văn minh, hiện đại hài hòa với thiên nhiên và môi trường; định hướng đầu tư vào công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số, kết cấu hạ tầng thông minh và bền vững; tạo động lực để đầu tư tư nhân đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế xanh được thúc đẩy bằng tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, bền vững.
Ngay sau khi Ban soạn thảo và Tổ biên tập được thành lập, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu sơ bộ một số nội dung và kế hoạch cụ thể triển khai xây dựng Kế hoạch hành động. Vụ trưởng Lê Việt Anh cũng tin tưởng công việc được giao sẽ được hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. 
Ban soạn thảo và Tổ biên tập đang tập trung thảo luận về cách tiếp cận, định hướng xây dựng Kế hoạch nhằm đảm bảo tính khả thi trong giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh; cách xây dựng các hoạt động cụ thể hóa các giải pháp, nhiệm vụ tăng trưởng xanh theo các chủ đề hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quản lý Nhà nước. Bên cạnh đó nâng cao nhận thức, giáo dục, phát triển nhân lực, huy động nguồn lực tài chính và đầu tư; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các hoạt động cần được gắn kết theo nhóm hoạt động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tổng thể và ưu tiên. Đồng thời, các đơn vị cũng đã thảo luận về các nội dung nhằm cể cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ được đề ra.
Thanh Thanh