Ngày 03/06/2023
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Tin hoạt động

Hà Nội hướng tới 100% làng nghề được công nhận đáp ứng điều kiện về bảo vệ môi trường

09:59 - 01/09/2022
Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 307/KH-UBND về tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2025.
Mục tiêu đề ra, đến hết năm 2025, hoàn thành các chỉ tiêu: 100% chất thải nguy hại ở các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp được xử lý; 100% cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề (đang hoạt động và xây dựng mới) có trạm xử lý nước thải; 100% làng nghề được công nhận trên địa bàn Hà Nội được đánh giá, phân loại theo quy định hiện hành; 100% làng nghề được công nhận của Hà Nội đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường.
Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch này đến tất cả các tổ chức, nhân dân và cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ quy định của pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện; gắn nhiệm vụ triển khai thực hiện với quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố các chương trình công tác của Thành ủy (khóa XVII) nhằm phát triển kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025.
Các sở, ngành và chính quyền các cấp thành phố tiếp tục nghiên cứu, xác định, xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể cho từng quý, từng năm và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu đã đề ra.
Hà Nội hướng tới 100% làng nghề được công nhận đáp ứng điều kiện về bảo vệ môi trường (Ảnh: Internet)
Kế hoạch xác định rõ 2 nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác quản lý; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, ngăn chặn, giảm thiểu ô nhiễm, suy thoái và nguồn gây ô nhiễm môi trường, kiểm tra, giám sát, từng bước ngăn ngừa ô nhiễm môi trường ở các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp. Cùng với đó, thành phố đề ra 4 giải pháp để thực hiện kế hoạch. Trong đó, thành phố xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ở các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp.
Về giải pháp thực hiện, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cần bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về lĩnh vực bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội phục vụ phân loại và quản lý. Xây dựng trình UBND Thành phố ban hành Quyết định phân cấp đánh giá, phân loại mức độ ô nhiễm tại làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Tiếp tục thực hiện công tác rà soát, đánh giá, phân loại làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội theo các quy định hiện hành. Triển khai hiệu quả Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng hệ thống quan trắc tự động khí thải, nước thải trên địa bàn thành phố để kiểm soát ô nhiễm môi trường, trong đó có khu vực làng nghề. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa cơ quan quản lý môi trường với lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường trong thanh tra, kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường ở các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp; các đơn vị xử lý chất thải nguy hại hoạt động trên địa bàn thành phố...
Đối với các cụm công nghiệp tập trung, các cơ sở sản xuất nằm xen kẽ và ngoài các khu công nghiệp: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ trì giám sát, buộc các dự án, cơ sở có phát sinh khí thải, nước thải quy mô lớn phải lắp đặt các trạm quan trắc tự động theo quy định; truyền dẫn số liệu trực tiếp quan trắc về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, cập nhật và xử lý số liệu; khuyến khích cơ sở lắp bảng điện tử công khai số liệu quan trắc tự động ngay tại cơ sở. Tăng cường kiểm tra, xử lý và yêu cầu các cơ sở thực hiện đúng các quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống các điểm thu gom, lưu trữ rác thải, chất thải, tại các làng nghề để vận chuyển tới các điểm xử lý trên địa bàn thành phố Hà Nội...
Kế hoạch của UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm cụ thể hóa các nội dung và nhiệm vụ của Kế hoạch 235/KH-UBND ngày 31/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội.
Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ sau: Công bố danh mục làng nghề bị ô nhiễm cần xử lý (giai đoạn 2020-2030); Đề xuất các dự án xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện; Thí điểm một số mô hình cộng đồng bảo vệ môi trường tại làng nghề để triển khai nhân rộng.
Tăng cường công tác kiểm soát, quản lý, xử lý chất thải ở các khu, cụm công nghiệp, các làng nghề và làng có nghề theo đúng quy định về bảo vệ môi trường. Tăng cường kiểm soát khí thải và tiếng ồn phát sinh từ các cơ sở sản xuất ở các khu, cụm công nghiệp và trong các làng nghề...
UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã được giao chủ trì, theo dõi thực hiện các chỉ tiêu trên khẩn trương triển khai ngay các giải pháp để thực hiện bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Đồng thời, tiến hành tự kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch này ở cơ quan, đơn vị. Việc tự kiểm tra phải có nội dung sát thực, có phân tích, đánh giá tình hình, báo cáo kết quả gửi các sở, ngành liên quan tổng hợp báo cáo UBND thành phố, Thành ủy theo quy định.
Chi tiết kế hoạch số 307/KH-UBND tại đây.
Hương Linh