STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 106/2007/TTLT/BTCBTN Thông tư liên tịch 106⁄2007⁄TTLT⁄BTCBTNMT Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125⁄2003⁄TTLT-BTC-BTNMT ngày 18⁄12⁄2003 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67⁄2003⁄NĐ-CP ngày 13⁄6⁄2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 06/09/2007
2 002/2007/TTLT-BCT-BTNMT Thông tư liên tịch 002/2007/TTLT-BCT-BTNMT Hướng dẫn thực hiện điều 43 Luật Bảo vệ Môi Trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu 30/08/2007
3 08/CT-BCN Chỉ thị số 08/CT-BCN ngày 10/7/2007 của Bộ Công nghiệp về việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp 10/07/2007
4 07/2007/TT-BTNMT Thông tư 07/2007/TT-BTNMT hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý 03/07/2007
5 59/2007/NĐ-CP Nghị định 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn 09/04/2007
6 23/2006/QĐ-BTNMT Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại 26/12/2006
7 12/2006/TT-BTNMT Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại 26/12/2006
8 22/2006/QĐ-BTNMT Quyết định 22/2006/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường 18/12/2006
9 59/2006/QĐ-BTC Quyết định 59⁄2006⁄QĐ-BTC Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất 25/10/2006
10 80/2006/NĐ-CP Nghị định số 80/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 09/08/2006
11 LS52/2005/QH11 Luật Bảo vệ Môi trường 2005 29/11/2005
12 02/2005/TT-BTNMT Thông tư 02⁄2005⁄TT-BTNMT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149⁄2004⁄NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước 24/06/2005
13 34/2005/NĐ-CP Nghị định số 34⁄2005⁄NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 Quy định về xử phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước 17/03/2005
14 7365:2003/TCVN Không khí vùng làm việc - Giới hạn nồng độ bụi và chất ô nhiễm không khí tại các cơ sở sản xuất xi măng 31/12/2003
15 125/2003/TTLT-BTC-BT Thông tư liên tịch 125⁄2003⁄TTLT-BTC-BTNMT về việc hướng dẫn thực hiện nghị định sô 67⁄2003⁄NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 18/12/2003