STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 QCVN 24 :2009/BTNMT QCVN 24 :2009/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 16/11/2009
2 QCVN 25 :2009/BTNMT QCVN 25 :2009/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải bãi chôn lấp 16/11/2009
3 25/2009/TT-BTNMT Thông tư 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 16/11/2009
4 16/2009/TT-BTNMT Thông tư 16/2009/TT-BTNMT ngày 07/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 07/10/2009
5 1843/KTN-UBND Kế hoạch số 1843/KTN-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam v/v thực hiện áp dụng SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 02/06/2009
6 105/QĐ-SCT Quyết định số 105/QĐ-SCT của Sở Công Thương Thái Nguyên v/v thành lập tổ SXSH trong CN tỉnh Thái Nguyên 19/05/2009
7 346/QĐ-SCT/QĐ-BCT Quyết định 346/QĐ-SCT của Sở Công Thương Bến Tre v/v thành lập văn phòng SXSH tại trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Bến Tre 24/04/2009
8 02/2009/TT-BTNMT Thông tư 02⁄2009⁄TT-BTNMT Quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước 19/03/2009
9 14/2009/TT-BNN Thông tư số 14/2009/TT-BNN hướng dẫn quản lý môi trường trong chế biến thủy sản 17/03/2009
10 35/QĐ-SCT Quyết định 35/QĐ-SCT của Sở Công Thương Nghệ An về việc thành lập Tổ tư vần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về SXSH trong Trung tâm Khuyến công và tư vần phát triển công nghiệp Nghệ An 19/02/2009
11 04/2009/NĐ-CP Nghị định 04/2009/NĐ-CP về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường 14/01/2009
12 16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 08 : 2008⁄BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt 31/12/2008
13 16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 09 : 2008⁄BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm 31/12/2008
14 16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 10 : 2008/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ 31/12/2008
15 16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 14 : 2008⁄BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt 31/12/2008