STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 12 : 2008⁄BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy 31/12/2008
2 16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 13 : 2008⁄BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may 31/12/2008
3 15/2008/QĐ-BTNMT Quyết định 15/2008/QĐ-BTNMT ban hành quy định bảo vệ tài nguyên nước đưới đất 31/12/2008
4 QCVN 11 : 2008/BTNMT QCVN 11 : 2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản 31/12/2008
5 16/2008/QĐ-BTNMT Quyết định 16⁄2008⁄QĐ-BTNMT ngày 31⁄12⁄2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 31/12/2008
6 14/2008/CT-BGTVT Chỉ thi 14/2008/CT-BGTVT về việc tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong ngành giao thông vân tải 22/12/2008
7 8202/VPCP-KGVX Công văn số 8202/VPCP-KGVX về thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường ở các Doanh Nghiệp 01/12/2008
8 LS20/2008/QH12 Luật Đa dạng sinh học 2009 28/11/2008
9 535/HD-SCT Hướng dẫn 535/HD-SCT của Sở Công Thương Tiền Giang về một số nội dung về áp dụng sản xuất sạch hơn trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp 21/08/2008
10 04/2008/QĐ-BTNMT QCVN 01:2008⁄BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên 18/07/2008
11 04/2008/QĐ-BTNMT QCVN 02 : 2008/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí lò đốt chất thải rắn Y Tế 18/07/2008
12 18/CT-UBND Chỉ thị số 18/CT-UBND của UBND tỉnh Tiền Giang về việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 16/07/2008
13 35/2008/QĐ-TTg Quyết định 35/2008/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 03/03/2008
14 21/2008/NĐ-CP Nghị định số 21/2008/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP 28/02/2008
15 13/2007/TT-BXD Thông tư 13/2007/TT-BXD Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP 09/04/2007 của chính phủ về quản lý chất thải rắn 31/12/2007