STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 36/2015/TT-BTNMT Thông tư về Quản lý chất thải nguy hại 30/06/2015
2 82/2015/QH13 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 25/06/2015
3 84/2015/QH13 Luật an toàn, vệ sinh lao động 25/06/2015
4 23/2015/TT-BNNPTNT Thông tư Quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản 22/06/2015
5 44/2016/NĐ-CP Nghị định số 44⁄2016⁄NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 15/06/2015
6 30/2015/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thực hiện các dự án thuộc 09/06/2015
7 1133/QĐ-UBND Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 08/06/2015
8 85/2015/TT-BTC Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất 03/06/2015
9 27/2015/TT-BTNMT Thông tư về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 29/05/2015
10 10/CT-TTg Chỉ thị về tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản 29/05/2015
11 3711/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015 21/05/2015
12 08/2015/TT-BKHCN Thông tư Quy định thực hiện Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 05/05/2015
13 38/2015/NĐ-CP Nghị định về Quản lý chất thải và phế liệu 24/04/2015
14 19/2015/TT-BTNMT Thông tư Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận 23/04/2015
15 11/2015/TT-BTNMT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường 31/03/2015