Ngày 06/12/2022
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Tiêu dùng bền vững

[INFOGRAPHIC] Chương trình hành động quốc gia sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030

09:28 - 12/10/2022
Ngày 24/6/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ, ký quyết định phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững 2021 - 2030
Giang Nguyễn - Duy Anh