Ngày 27/10/2021
Ứng dụng enzyme nâng cao hiệu quả sản xuất ngành giấy  -  Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh  -  Nuôi tôm công nghệ cao đảm bảo phát triển bền vững  -  Chứng chỉ rừng, bước tiến mới cho ngành sản xuất cao su bền vững  -  Thủ tướng định hướng chiến lược phát triển bền vững cho tỉnh Thừa Thiên Huế  

Văn bản

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 10 : 2008/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ 31/12/2008
2 16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 14 : 2008⁄BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt 31/12/2008
3 16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 12 : 2008⁄BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy 31/12/2008
4 16/2008/QĐ-BTNMT QCVN 13 : 2008⁄BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may 31/12/2008
5 15/2008/QĐ-BTNMT Quyết định 15/2008/QĐ-BTNMT ban hành quy định bảo vệ tài nguyên nước đưới đất 31/12/2008
6 QCVN 11 : 2008/BTNMT QCVN 11 : 2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản 31/12/2008
7 16/2008/QĐ-BTNMT Quyết định 16⁄2008⁄QĐ-BTNMT ngày 31⁄12⁄2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 31/12/2008
8 52/2008/QĐ-BCT Quyết định 52/2008/QĐ-BCT ban hành Quy chế tạm thời về bảo vệ môi trường ngành công thương 30/12/2008
9 67/2008/QĐ-BLĐTBXH Quyết định số 67⁄2008⁄QĐ-BLĐTBXH ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi, bình chịu áp lực, hệ thống lạnh, hệ thống điều chế nạp khí, chai chứa khí và đường ống dẫn hơi nước, nước nóng. 29/12/2008
10 14/2008/CT-BGTVT Chỉ thi 14/2008/CT-BGTVT về việc tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong ngành giao thông vân tải 22/12/2008
11 8202/VPCP-KGVX Công văn số 8202/VPCP-KGVX về thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường ở các Doanh Nghiệp 01/12/2008
12 2669/QĐ-BKHCN Quyết định 2669/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc huỷ bỏ tiêu chuẩn Việt Nam 01/12/2008
13 LS20/2008/QH12 Luật Đa dạng sinh học 2009 28/11/2008
14 64/2008/QĐ-BLĐTBXH Quyết định số 64⁄2008⁄QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực 27/11/2008
15 43/2008/QĐ-BCT Quyết định số 43⁄2008⁄QĐ-BCT phê duyệt Chương trình sản xuất vải dệt thoi phục vụ xuất khẩu đến năm 2015 19/11/2008