Ngày 06/12/2022
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Sản xuất bền vững

[INFOGRAPHIC] Các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) ngành Công Thương

09:38 - 10/11/2022
Thực hiện thành công 7 mục tiêu phát triển bền vững ngành Công Thương là góp phần thúc đẩy hiệu quả 17 mục tiêu phát triển bền vững theo Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 25/9/2022 của Chính phủ.
Giang Nguyễn - Duy Anh