STT Tên tài liệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về Xem online
1 Chiếu sáng 26/08/2015 UNEP
2 Thu hồi nhiệt thải 21/08/2015
3 Các chính sách tài khóa về nhiên liệu hóa thạch và phát thải khí nhà kính ở Việt Nam 16/05/2012 UNDP
4 Kỷ yếu các tổ chức và chuyên gia tư vấn sản xuất sạch hơn 2011 22/02/2012 CPI
5 Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp 20/10/2011 NXB Khoa học và kỹ thuật
6 Giáo trình quản lý chất thải nguy hại, 285 trang 20/10/2011 NXB Xây dựng
7 Các phương pháp và thiết bị quan trắc môi trường nước, 2006, 266 trang 18/10/2011 Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
8 Các quá trình chế biến trong công nghệ thực phẩm, 146 trang 18/10/2011 Khoa công nghệ hóa học, Đại học công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
9 Giáo trình hóa học môi trường, PGS.TS Đặng Đình Bạch, 357 trang 17/10/2011 Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật
10 Giáo trình Kinh tế chất thải, 2006, 345 trang 17/10/2011 NXB Giáo dục
11 Báo cáo phát triển Việt Nam năm 2011 - Quản lý tài nguyên thiên nhiên 30/09/2011 Ngân hàng thế giới tại Việt Nam
12 Báo cáo diễn biến môi trường Việt Nam 2003 - Môi trường nước 29/08/2011 Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ngân hàng thế giới - DANIDA
13 Báo cáo môi trường quốc gia năm 2010 01/07/2011 Bộ Tài nguyên và Môi trường
14 Tình hình thực hiện Chiến lược SXSH trong công nghiệp giai đoạn 2009 - 2010 21/05/2011 Hợp phần SXSH trong công nghiệp (CPI)
15 Danh sách các đơn vị được giao kế hoạch đánh giá nhanh SXSH năm 2011 08/04/2011 CPI