STT Tên tài liệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về Xem online
1 Tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện "Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến 2020" 13/04/2017 Bộ Công Thương
2 21 biểu mẫu thuộc quy chế quản lý Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 19/12/2016 Bộ Công Thương
3 Tài liệu hướng dẫn lồng ghép Sản xuất sạch hơn và Sử dụng năng lượng hiệu quả 21/08/2015 UNEP
4 Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành đúc kim loại 28/11/2011 Hợp phần SXSH trong công nghiệp (CPI)
5 Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành chế biến dừa 28/11/2011 Hợp phần SXSH trong công nghiệp (CPI)
6 Tài liệu hướng dẫn SXSH cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 28/11/2011 Hợp phần SXSH trong công nghiệp (CPI)
7 Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành chế biến thủy sản 29/06/2011 Chi cục Bảo vệ môi trường TP. Hồ Chí Minh
8 Tài liệu hướng dẫn SXSH và sử dụng năng lượng hiệu quả 29/06/2011 Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc
9 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành xi măng 28/06/2011 Hợp phần SXSH trong công nghiệp
10 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành giấy và bột giấy 28/06/2011 Hợp phần SXSH trong công nghiệp
11 Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành hoàn tất sản phẩm kim loại 28/06/2011 Hợp phần SXSH trong công nghiệp
12 Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành sản xuất tấm lợp amiăng - xi măng 28/06/2011 Hợp phần SXSH trong công nghiệp
13 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành Sản xuất phân bón NPK 08/12/2010 Hợp phần SXSH trong công nghiệp
14 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành Bia 08/12/2010 Hợp phần SXSH trong công nghiệp
15 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành Sản xuất sơn 07/12/2010 Hợp phần SXSH trong công nghiệp