Sản xuất và tiêu dùng bền vững

Thứ hai, 15/07/2024 | 10:11 GMT+7

Infographic

[INFOGRAPHIC] Giải pháp thúc đẩy nền nông nghiệp bền vững

Phát triển nông nghiệp bền vững là giải pháp lâu dài, giúp nâng cao giá trị ngành nông nghiệp và đóng vai trò quyết định trong việc cân bằng hệ sinh thái.
Tố Quyên - Duy Anh