producttion and consumption

Thứ tư, 23/09/2020 | 01:43 GMT+7

Tiết kiệm năng lượng ngành công nghiệp: Giải pháp cho tương lai năng lượng Việt Nam

Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia có cường độ sử dụng năng lượng cao so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Trong đó, các nành công nghiệp chiếm tỷ tọng cao nhất, khoảng 47,3 tổng năng lượng sử dụng cuối cùng.

lên đầu trang