producttion and consumption

Thứ bảy, 14/12/2019 | 23:42 GMT+7

Sản xuất sạch hơn

Cập nhật 03:00 ngày 28/12/2018

Bình Dương: Chương trình sản xuất sạch hơn (Kỳ 2)

Kỳ 2: Kế hoạch 2018-2025 - Tập trung đồng hành cùng doanh nghiệp trong cạnh tranh và hội nhập!
Thực hiện Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 7-9-2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp đến năm 2020”, Kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn (2012-2018) của UBND tỉnh Bình Dương (Quyết định số 366/QĐ-UBND), 10 năm qua, chương trình SXSH ở Bình Dương đã đạt được những thành tựu đáng mừng.
Chiến lược SXSH giai đoạn 2009-2018: 10 năm đồng hành cùng doanh nghiệp (DN) trong cạnh tranh và hội nhập!
Nhìn chung, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chiến lược SXSH (từ năm 2009 đến 2018), tỉnh Bình Dương đã thực hiện đạt các mục tiêu: Tuyên truyền về SXSH đến các DN sản xuất trên địa bàn tỉnh, thông qua các chương trình, kế hoạch và kênh thông tin đại chúng (tập huấn, hội thảo, áp phích và các chương trình tuyên truyền của các cơ quan truyền thông đại chúng Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương và Báo Bình Dương).

Gian hàng sản phẩm của Công ty TNHH Minh Long 1 tại Hội chợ công nghệ cao lần thứ 15, WTA Bình Dương 2018
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, nay là Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và Phát triển công nghiệp (XTĐT, TM & PTCN), thuộc Sở Công thương, đã xây dựng, phổ biến các hướng dẫn kỹ thuật về áp dụng SXSH cho các ngành nghề SX, ưu tiên các ngành nghề SX có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao trên địa bàn tỉnh; Thực hiện đánh giá SXSH cho các cơ sở sản xuất công nghiệp (sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm nguyên vật liệu so với hiện trạng ban đầu).
Nhìn chung, sau 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược SXSH với sự nỗ lực của Trung tâm XTĐT, TM & PTCN, Sở Công thương và sự tham gia tích cực của các sở, ngành liên quan đã nâng cao nhận thức của cấp quản lý và cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh về lợi ích của việc áp dụng SXSH trong sản xuất công nghiệp, nâng cao khả năng tuyên truyền và năng lực triển khai của cán bộ chuyên trách về SXSH. Đặc biệt, việc hỗ trợ DN thực hiện đánh giá nhanh, đánh giá chi tiết SXSH đã có hiệu quả tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng DN của tỉnh. Các DN cho biết chương trình SXSH của Trung tâm XTĐT, TM & QLCN đã đồng hành hỗ trợ DN, mang lại hiệu quả thiết thực cho DN, giúp DN nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời đại hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay.
Kế hoạch giai đoạn 2018-2020, tiếp tục thực hiện việc nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng SXSH trong công nghiệp
Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 1849/QĐ-UBND ngày 19-7-2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, ngành công thương, Trung tâm XTĐT, TM&PTCN tập trung thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể như sau:
Tổ chức hội thảo, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về SXSH, giới thiệu các mô hình trình diễn, kết hợp nhân rộng các mô hình áp dụng công nghệ sạch, công nghệ TKNL, SXSH trong công nghiệp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, các tổ chức quần chúng và cộng đồng dân cư.
Tham quan, học tập các mô hình thí điểm về áp dụng SXSH.
Kết hợp công tác tuyên truyền về SXSH với tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhằm nâng cao nhận thức về mối liên kết giữa việc áp dụng SXSH với việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, nâng cao khả năng chuyên môn, năng lực tư vấn, quản lý và triển khai SXSH; tổ chức đào tạo nâng cao năng lực về SXSH cho cán bộ phụ trách SXSH tại các huyện, thị, thành phố.
Đầu tư trang thiết bị cho các cơ quan được lựa chọn làm đầu mối thực hiện các hoạt động tư vấn đánh giá SXSH, thực hiện nghiên cứu chuyển giao công nghệ áp dụng giải pháp SXSH trong công nghiệp.
Tiếp tục xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử về SXSH trong công nghiệp
Cập nhật cơ sở dữ liệu về tình hình sử dụng nguyên liệu và năng lượng một số ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Vận hành và duy trì chuyên mục SXSH trên website của Trung tâm XTĐT, TM & QLCN như: Cập nhật hoạt động, kế hoạch hàng năm và những thành tựu từ các hoạt động đã triển khai.
Tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp
Xây dựng, phổ biến các hướng dẫn kỹ thuật về áp dụng SXSH cho các ngành nghề sản xuất, ưu tiên các ngành công nghiệp mũi nhọn và các ngành nghề sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm cao trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện đánh giá SXSH cho các cơ sở sản xuất công nghiệp (sử dụng hiệu quả năng lượng, tiết kiệm nguyên vật liệu so với hiện trạng ban đầu).
Hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng các giải pháp SXSH, như: Đầu tư máy móc, thiết bị sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, ứng dụng công nghệ SXSH và xử lý ô nhiễm môi trường.
Xây dựng mô hình trình diễn cho DN sản xuất công nghiệp mang tính đặc trưng ngành trên địa bàn tỉnh.
Xây dựng, duy trì mạng lưới các tổ chức hỗ trợ SXSH trong công nghiệp.
Xây dựng hệ thống báo cáo đánh giá SXSH: Mẫu báo cáo đánh giá SXSH cho DN, bộ cơ sở dữ liệu báo cáo.
Xây dựng đơn vị đầu mối về SXSH tại các huyện, thị, thành phố: Cán bộ chuyên trách về SXSH thuộc Phòng Kinh tế (kết hợp chung với nhiệm vụ của cộng tác viên Khuyến công).
Xây dựng bổ sung và hoàn thiện các chủ trương, chính sách của tỉnh về SXSH.
Rà soát, xây dựng các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh để thúc đẩy, áp dụng rộng rãi SXSH trong công nghiệp nhằm đạt được mục tiêu của Chiến lược SXSH trên địa bàn tỉnh.
Giai đoạn 2009-2018, Trung tâm XTĐT, TM & QLCN Sở Công thương đã tích cực thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ: Tuyên truyền, tổ chức hội thảo, tập huấn về SXSH cho DN, đánh giá SXSH tại DN, để tạo sự chuyển biến nhận thức của DN sản xuất công nghiệp, thực hiện SXSH, bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh. Và trong giai đoạn 2018-2020, trung tâm đã xác định nhiệm vụ trọng tâm: Ngoài 3 nhóm nhiệm vụ này, Trung tâm XTĐT, TM & QLCN còn xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử về SXSH trong công nghiệp, xây dựng, duy trì mạng lưới các tổ chức hỗ trợ SXSH trong công nghiệp, xây dựng bổ sung và hoàn thiện các chủ trương, chính sách của tỉnh về SXSH, tiến tới áp dụng rộng rãi SXSH trong công nghiệp nhằm đạt được mục tiêu của Chiến lược SXSH trên địa bàn tỉnh.
Từ công tác tuyên truyền liên tục, hiệu quả và triển khai nhiều hoạt động thiết thực về SXSH, Chương trình SXSH giai đoạn 2012-2017 đã đạt hiệu quả khá cao. Đến nay hầu hết các DN sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã nhận biết được ý nghĩa, lợi ích của việc áp dụng SXSH trong công nghiệp; có khoảng 90% cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền và nhận thức được lợi ích của việc áp dụng SXSH trong công nghiệp. Có khoảng 25% cơ sở sản xuất công nghiệp có tiềm năng áp dụng SXSH, đã thực hiện các bước SXSH và những cơ sở này ước thực hiện tiết kiệm được từ 8-13% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên vật liệu trên đơn vị sản phẩm, tùy vào mức độ lãng phí của các thiết bị và từng khu vực cụ thể. Có khoảng 45% DN có bộ phận chuyên trách về SXSH giai đoạn 2016-2018.
Theo Báo Bình Dương
lên đầu trang